A HERA soproni tagszervezete

A tagszervezet bemutatása

A tagszervezet megalapításával célunk egyrészt a HERA hálózatának bővítése, másrészt a Soproni Egyetem karain, elsősorban a Benedek Elek Pedagógiai Karon oktató tagok tudományos munkájának megismertetése, népszerűsítése a HERA többi tagszervezetének tagjaival. Célunk továbbá a tagszervezet által a karon folyó neveléstudományi kutatások koordinálása, oktatóink számára különböző tudományos konferenciákon, szakmai fórumokon, rendezvényeken való részvétel, továbbá publikálási lehetőségek biztosítása. Célunk még, hogy a régióban meghatározó szerepet töltsünk be a neveléstudományt művelők körében.

A kutatási terület tematikus körülhatárolása

Karunkról már néhányan részt vesznek a Környezetpedagógiai Szakosztály munkájában. Alapításunkkor potenciálisan tudjuk képviseltetni magunkat a következő szakosztályokban:

Koragyermekkori Nevelési Szakosztály, Sportpedagógiai Szakosztály, Neveléstörténeti és Összehasonlító Neveléstudományi Szakosztály, Családi Életre Nevelés Szakosztály, Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztály.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar a Soproni Egyetem egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező intézménye. Tradicionálisan legerősebb és egyben legnépesebb szakunk az Óvodapedagógia BA szak, de egyre népszerűbb a Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA szakunk is. Mérnöktanár, agrármérnöktanár, közgazdásztanár, pedagógiatanár MA szakon is évről-évre egyre több hallgató tanul nálunk. 2017 szeptembertől Tatán is képezünk csecsemő-és kisgyermeknevelőket a városban létrejött Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban. Három intézetünk (Művészeti és Sporttudományi Int., Neveléstudományi és Pszichológiai Int., Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete) mellett Humántudományi Kutatóközponttal és Tanárképző Központtal rendelkezünk.

Karunk kutatási portfoliója a karon folyó oktatás minőségének és hatékonyságának, továbbá a kar ismertségének és versenyképességének a javítását szolgálja. Karunk kutatási programjainak jelentős része alkalmazott, humántudományi, interdiszciplináris jellegű kutatás. Többek között sport-és egészségtudományi, neveléstudományi, pszichológiai, társadalomtudományi, művészeti, irodalomtudományi, nyelvészeti kutatásokat végzünk.

A kari K+F+I tevékenységhez kapcsolódó eszközállományunk – humántudományi kutatások lévén – a jól felszerelt kari szakkönyvtár, az imponáló folyóirat-állomány és a folyamatosan bővülő digitális tudástár. Továbbá gyakorlóintézményeink, és a jól működő szakmai kapcsolatainkhoz kötődő intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, szociális intézmények, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények) biztosítják a feltételeket kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységünkhöz. Komoly szakmai folyóirat kiadásában vállalunk főszerkesztői és szerkesztőségi feladatokat: a „Képzés és Gyakorlat” neveléstudományi periodikánkat az MTA tudományosan elismert folyóirattá nyilvánította.

Karunkon országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek, kiváló hazai és nemzetközi tanácsadó szakemberek segítik a kari kutatómunkát. Külön kiemelendő az erdőpedagógiai – környezetpedagógiai doktori programunk.

Pályázati forrásokból oktatóink, kutatóink az alábbi kutatási területeken értek el hazai és nemzetközi szinten elismert eredményeket.

Kisgyermeknevelés kutatócsoport; Gyermeki világkép a gyermekkultúra tükrében” című nemzetközi kutatási projekt; Kisgyermekkori neuropedagógia kutatócsoport; Többnyelvűség, multikulturalitás; Sajátos nevelési igényű gyermekek inklúziója; Kreativitásfejlesztés – tehetséggondozás; Egészségmagatartás – gyógytestnevelés; Művészetpedagógia; Szabadidőeltöltés kutatása; Fenntarthatóság és környezeti nevelés; Média és IKT; Burn – out és tolerancia; Migrációs kérdések; Élményközpontú tanulás.


Tárgyszavak

erdőpedagógia, játékpedagógia, neuropedagógia, sportpedagógia, szakoktatástörténet, inkluzív pedagógia


Tagok

Dr. habil Varga László dékán, elnök (varga.laszlo@uni-sopron.hu)

Dr. Patyi Gábor külügyi és tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet), alelnök

Pásztor Enikő titkár (pasztor.eniko@uni-sopron.hu)

Soproni Egyetem BPK-ról

Dr. Simon István Ágoston oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens (Művészeti és Sporttudományi Intézet)

Dr. Molnár Katalin intézetigazgató, egyetemi docens (Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete)

Dr. Hartl Éva intézetigazgató, egyetemi docens (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet)

Dr. habil Bodnár Gabriella kutatóközpont-vezető, egyetemi docens (Humántudományi Kutatóközpont)

Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet)

Baloghné Dr. Bakk Adrienn egyetemi docens (Művészeti és Sporttudományi Intézet)

Dr. Kollarics Tímea egyetemi adjunktus (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet)

Dr. Zsubrits Attila egyetemi docens (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet)

Frang Gizella tanársegéd (Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete),

Soproni Egyetem EMK-ról

Dr. Polgár András

Soproni Egyetem

Dr. habil Lükő István HERA Környezetpedagógia szakosztály alapító elnök