A HERA szombathelyi tagszervezete

A tagszervezet bemutatása

A tagszervezet alapításával célunk egyrészt a HERA hálózatának és tagságának további bővítése a Nyugat-Dunántúli régióban, másrészt pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjában fellelhető szakmai-tudományos potenciál bevonása a HERA munkájába. Az intézményben évtizedes múlttal és hagyománnyal rendelkezik a tanítóképzés és a tanárképzés: Szombathelyen 1959-től működik felsőfokú tanítóképzés, a tanárképzés országos palettáján 1971 óta van jelen, kezdetben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozataként, 1974-től azonban már önálló intézmény keretein belül folyt a tanító szakos és a tanárszakos hallgatók oktatása Szombathelyen. Az andragógia képzés szombathelyi gyökerei (a népművelő, művelődésszervező képzés alapján) 1962-re nyúlnak vissza, valamint kiemelt jelentőségű a sport és rekreációs szakemberek képzése is. Az Intézmény képzési profilja meghatározza a jelenleg folyó kutató munka irányait és területeit is. Több szervezeti egység foglalkozik a nevelés és oktatás különböző kutatási területeivel: a Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont, melynek kiemelt kutatási területei a mérés-értékelés, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, probléma vagy kutatás alapú tanítás és tanulás, felsőoktatás, pedagógusképzés, továbbképzés módszertanának fejlesztése, pedagógus kompetenciák és a hálózati együttműködés. A Pedagógiai és Pszichológiai Intézetben a kutatási tevékenység a tanító- és tanárképzéshez, valamint a felnőttoktatáshoz és közösségfejlesztéshez kapcsolódik szorosan, a Sporttudományi Intézetben pedig sportpedagógiai kutatások folynak. Ezen kívül az egyes szaktanszékekhez kapcsolódóan tantárgypedagógiai, többek között környezetpedagógiai kutatások is folynak. Az Intézményen belül folyó munkában fontos szerepet kap a tudományos utánpótlás nevelés, valamint a gyakorló pedagógusok kutató tanárrá válásának támogatása is. A szombathelyi tagszervezet munkájába is az ELTE SEK előbb említett intézeteiben dolgozó kollégák, valamint hallgatók és a kutatás iránt elkötelezett gyakorló pedagógusok szeretnének bekapcsolódni, így a kutatási területek is széles spektrumot ölelnek fel: tanítóképzés és tanárképzés kutatása, neveléstörténeti kutatások, az iskolaérettség mozgásos kritériumainak vizsgálata, tanulási képességek vizsgálata, humánbiológiai vizsgálatok, diplomás pályakövető vizsgálatok, felnőttkori tanulás, tantárgypedagógiai és nyelvpedagógiai kutatások, szűkebb és tágabb értelemben vett alternatív pedagógiai kutatások.


Tárgyszavak

tanítóképzés, tanárképzés, tantárgypedagógia, sportpedagógia, felnőttképzés, neveléstörténet, alternatív pedagógia


A tagszervezet alapítója:

Langerné dr. Buchwald Judit lbj@lbj.hu ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely +3620 551 6896

A tagszervezet tagjai:

Dr. Molnár Béla ELTE PPK Pedagógiai és pszichológiai Intézet Szombathely
Dr. Koós Ildikó ELTE PPK Pedagógiai és pszichológiai Intézet Szombathely
Némethné dr. Tóth Orsolya ELTE PPK Sporttudományi Intézet Szombathely
Kispálné dr. Horváth Mária ELTE SEK Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont
Dr. Németh László ELTE TTK Savaria Kémiai Tanszék

Adonyi Dávid ELTE SEK hallgató
Ódor Noémi ELTE SEK hallgató
Kudler Szilvia ELTE SEK hallgató
Dreiszker Krisztina ELTE SEK hallgató
Zsolti Péter ELTE SEK hallgató
Mészáros Réka Kutatótanár jelölt
Velics Gabriella PhD