Környezetpedagógia

Környezetpedagógiai Szakosztály

 

Küldetés

 

A szakosztály lehetőséget kínál a környezeti nevelés és oktatás kérdéseivel foglalkozó kutatók, intézmények/szervezetek hálózatszerű munkájának elősegítésére. Kutatómunkánkkal segíteni kívánjuk az NKNS* célkitűzéseinek megvalósulását, az oktatásirányítás és az oktatáspolitika e területre vonatkozó terveit és folyamatait, valamint az Ökoiskolai Hálózat fejlesztési tevékenységét és a pedagógusképzés minden területét.

 

Célunk, hogy a szakosztály segítse a környezettudatos magatartás formálását minden korosztály és tanulási mód számára egy rendszer és ökológiai szemléletű konstruktivista tanulásra építve. Az integrált és komplex szemlélet jegyében a társtudományok (pszichológia, szociológia, közgazdaságtan, műszaki tudományok, természettudományok,) nézőpontjait, eredményeit is meg kívánjuk jeleníteni, különösképpen a fenntarthatóságra nevelés és az energiaszemlélet kialakítása, a felnőttek tudatformálása terén. Kiemelten kezeljük a fenntarthatóságra nevelés, az energiatudatosságra nevelés, valamint az éghajlatváltozás viselkedésformáló  témaköreit,  a gyakorlati megvalósulás tudományos megalapozottságát és monitoringozását. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelés valamennyi stílusjegyének érvényesülését, azonban kiemeljük a technikabarát, de nem technikaközpontú megközelítés érvényesülését. A szerteágazó, a neveléstudomány és társ tudományaival szoros kapcsolatban álló témák kutatásait a fogalmi térképek készítésével is segíteni kívánjuk. A tartalmi témáink az oktatási rendszer egészét, iskolai és iskolán kívüli színterét és fokozatot átfogják, tehát a céljaink között a holisztikus megközelítések fontossága is szerepel. Fontos cél, hogy a felsőoktatás hallgatóinak, doktoranduszainak a kutatói munkáját is segítsük, támogassuk.

 

Előzmények:

 

Veszprémben 1999-ben megalakult az MTA VEAB keretében a Környezetpedagógiai Munkabizottság, amely akkor „űberregionális“ módon fogta össze a környezetpedagógiát művelőket. Számos hazai és nemzetközi rendezvényt szervezett, könyvbemutatókat tartott, kutatási megbízatást(pl. OTKA, OM-MTA PTB) végzett az elmúlt időszakban. Rendszeresen részt vettek a tagjai az ONK-kon önálló szimpóziumokkal, előadásokkal, poszterekkel, amelyeken bemutatták a munkabizottság kutató munáját és eredményeit. Részt vettek a különböző hazai és nemzetközi projektekben(PHARE, BISEL, SOCRATES), valamint az NKNS fejezeteinek írásában, bírálatában.

 

Meghatározóan fontos előzmény, hogy létrejött két környezetpedagógiával foglalkozó Doktori Iskola, illetve program. Az egyik az NYME-n, a Kitaibel Pál Környezettudományi DI-ben. A másik Egerben az EKF-n. Eltérő súlypontokkal, küldetéssel és tantárgyi struktúrával működnek ezek a tudományos műhelyek, s az oktatók, doktoranduszok közül ebben a szakosztályban is kívánnak tevékenységet kifejteni. Az alapítók közül többen is részt vettek a NAT adekvát műveltségi területének kidolgozásában, valamint az éghajlatváltozás pedagógiai vonatkozásainak feltárásában.

*NKNS=Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

 

A kutatási témák:  

1, Fogalmi térképeket készítünk a környezetpedagógia területeiről, amelyekben feltárjuk a fogalmi rendszer hálózatát, kacsolódási pontjait és változási tendenciáit.

2, Vizsgáljuk a kiemelt tartalmi területek és elemek tantervekben (elsősorban a NAT-ban) és a tankönyvekben való megjelenését és javaslatokat dolgozunk ki a változó tudáselemek folyamatos, modulrendszerű megjelenítésére.

3, Feltárjuk az éghajlatváltozás természettudományi alapjaira épülő viselkedésformáló elemek kapcsolatát és beépítjük a különböző tananyagokba.(Időjárási szélsőségek, katasztrófák jelenségei, megelőzésük lehetőségei stb.)

4, Az energia tudatosság és szemléletmód formálása a korszerű építőelemek, technológiák alkalmazásával.(aktív ház, fenntartható energiagazdálkodás a fűtés-hűtés, hőszigetelés, nyílászárók) Tudatosabb oktatási-képzési tananyagok és módszerek fejlesztését segítjük a fiatal és a felnőtt korosztály számára egyaránt.

5, Kutatjuk a hazai tanösvények komplex tervezésének megvalósítását, feltárjuk a tanösvények, természeti iskolák, oktatóközpontok látogatásával, használatával kapcsolatos ismeretelsajátítási mechanizmusokat, tudásnövelő hatásaikat.

6, Vizsgáljuk az ökoiskolák hálózatának alakulását, működésük, szerepük sajátos pedagógiai hatásait. Az iskolában megvalósuló környezeti nevelés eredményességének feltárásával segítjük az intézmények KN Programjainak kialakítását, a hálózatfejlesztő központ minőségirányítási tevékenységét.

7, A méréses – tapasztalásos tanulás didaktikai-módszertani sajátosságait feltárjuk és vizsgáljuk a korszerű IKT alkalmazásának lehetőségeit nem csak a környezetipar szakmai képzéseinél, hanem az általános és középiskolai oktatás és a felsőoktatás, a felnőttképzés területén is.

 

Kapcsolattartás, működés:

A fenti célokhoz igazodóan a kapcsolatkeresés és építés korszerű módszereit is (pl. videokonferencia, online és offline felületek kialakítása) kívánjuk alkalmazni a hagyományos, face to face kapcsolattartás mellett.
 

 

Kapcsolódó szakosztály:

 

Hozzánk legközelebb álló szakosztály a Sportpedagógiai szakosztály. Ez a szakosztály is foglalkozik a fenntarthatóság és az egészséges életmód kialakításának kérdéseivel, de elsősorban a sport, a mozgás, a rekreáció témakörein keresztül. Mi egészen más aspektusból kívánjuk ezeket a kérdéseket vizsgálni, s a többi közös kérdéskörnél is elsősorban a módszereink mások. A természeti környezetben, erdőben zajló környezeti nevelési-oktatási tevékenységeket is elsősorban a szemléletformálás, a tudatosság, a sajátos terepi tanulás mechanizmusának a kérdései alapján kívánjuk kutatni, nem térünk ki az ezen a szintéren folyó testkultúra fejlesztés vonatkozásaira.  A Tantervkutató Szakosztály munkatervét nem látjuk ugyan, de a mi tanterv és tankönyvvizsgálataink terrénuma és módszerei is sajátosak.  Mi a műveltségterületek/tantárgyak tartalmi köreiből indulunk ki és elemezzük, viszonyítjuk azokat a különböző szempontokhoz.

 
Tárgyszavak
Környezetpedagógia, fenntarthatóságra nevelés, energiaszemlélet kialakítása,  éghajlatváltozás,

 

Szakosztály alapítója:

Lükő István CSc, habil  PTE FEEK, (NY) sajokaza@chello.hu megválasztott és a vezetőség által jóváhagyott Elnök

 

Tagok:

Bodáné Kendrovics Rita,

Bocsi Veronika

Varga Attila

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona

Kollarics Tímea

Mika János

Visi Judit

Füzné Koszó Mária

Darvay Sarolta

Polgár András

Könczey Réka(folyamatban)

Hill Katalin (folyamatban)

Veréb Szilvia

Major Lenke

 

Intézmények és tagok:

 

EKF Eger, (Mika János, Ütőné Visi Judit)

ELTE TOK( Darvay Sarolta)

SZTE (Füzné Kószó Mária, Major Lenke)

NYME(Kollarics Timea, Polgár András)

BME(Horváthné  Baráti Ilona)

ÓE(Bodáné  Kendrovics Rita)

OFI(Varga Attila, Könczey Réka, Veréb Szilvia)