Környezetpedagógiai szakosztály

A szakosztály bemutatása

Küldetés

A szakosztály lehetőséget kínál a környezeti nevelés és oktatás kérdéseivel foglalkozó kutatók, intézmények/szervezetek hálózatszerű munkájának elősegítésére. Kutatómunkánkkal segíteni kívánjuk az Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (NKNS) célkitűzéseinek megvalósulását, az oktatásirányítás és az oktatáspolitika e területre vonatkozó terveit és folyamatait, valamint az Ökoiskolai Hálózat fejlesztési tevékenységét és a pedagógusképzés minden területét.

Célunk, hogy a szakosztály segítse a környezettudatos magatartás formálását minden korosztály és tanulási mód számára egy rendszer és ökológiai szemléletű konstruktivista tanulásra építve. Az integrált és komplex szemlélet jegyében a társtudományok (pszichológia, szociológia, közgazdaságtan, műszaki tudományok, természettudományok,) nézőpontjait, eredményeit is meg kívánjuk jeleníteni, különösképpen a fenntarthatóságra nevelés és az energiaszemlélet kialakítása, a felnőttek tudatformálása terén. Kiemelten kezeljük a fenntarthatóságra nevelés, az energiatudatosságra nevelés, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos viselkedésformáló tevékenységeket, a gyakorlati megvalósulás tudományos megalapozottságát és monitoringozását. Fontosnak tartjuk a környezeti nevelés valamennyi stílusjegyének érvényesülését, azonban kiemeljük a technikabarát, de nem technikaközpontú megközelítés érvényesülését. A szerteágazó, a neveléstudomány és társ tudományaival szoros kapcsolatban álló témák kutatásait A tartalmi témáink az oktatási rendszer egészét, iskolai és iskolán kívüli színterét és fokozatot átfogják, tehát a céljaink között a holisztikus megközelítések fontossága is szerepel. Fontos cél, hogy a felsőoktatás hallgatóinak, doktoranduszainak a kutatói munkáját is segítsük, támogassuk.

Előzmények:

Veszprémben 1999-ben megalakult az MTA VEAB keretében a Környezetpedagógiai Munkabizottság, amely akkor „űberregionális“ módon fogta össze a környezetpedagógiát művelőket. Számos hazai és nemzetközi rendezvényt szervezett, könyvbemutatókat tartott, kutatási megbízatást (pl. OTKA, OM-MTA PTB) végzett az elmúlt időszakban. Rendszeresen részt vettek a tagjai az ONK-kon önálló szimpóziumokkal, előadásokkal, poszterekkel, amelyeken bemutatták a munkabizottság kutató munkáját és eredményeit. Részt vettek a különböző hazai és nemzetközi projektekben (PHARE, BISEL, SOCRATES), valamint az NKNS fejezeteinek írásában, bírálatában.

Meghatározóan fontos előzmény, hogy létrejött két környezetpedagógiával foglalkozó Doktori Iskola, illetve program. Az egyik az NYME-n, a Kitaibel Pál Környezettudományi DI-ben. A másik Egerben az EKF-n. Eltérő súlypontokkal, küldetéssel és tantárgyi struktúrával működnek ezek a tudományos műhelyek, s az oktatók, doktoranduszok közül ebben a szakosztályban is kívánnak tevékenységet kifejteni. Az alapítók közül többen is részt vettek a NAT adekvát műveltségi területének kidolgozásában, valamint az éghajlatváltozás pedagógiai vonatkozásainak feltárásában.

A kutatási témák:

  1. Vizsgáljuk a környezetpedagógia tartalmi területeinek és elemeinek a nemzetközi dokumentumokban és a hazai tantervekben (elsősorban a NAT-ban) és a tankönyvekben való megjelenését és javaslatokat dolgozunk ki a változó tudáselemek folyamatos, modulrendszerű megjelenítésére.
  2. Feltárjuk az éghajlatváltozás természettudományi alapjaira épülő viselkedésformáló elemek kapcsolatát és beépítjük a különböző tananyagokba. (Időjárási szélsőségek, katasztrófák jelenségei, megelőzésük lehetőségei stb.)
  3. Az energia tudatosság és szemléletmód formálása a korszerű építőelemek, technológiák alkalmazásával. (aktív ház, fenntartható energiagazdálkodás a fűtés-hűtés, hőszigetelés, nyílászárók) Tudatosabb oktatási-képzési tananyagok és módszerek fejlesztését segítjük a fiatal és a felnőtt korosztály számára egyaránt.
  4. Kutatjuk a hazai tanösvények komplex tervezésének megvalósítását, feltárjuk a tanösvények, természeti iskolák, oktatóközpontok látogatásával, használatával kapcsolatos ismeretelsajátítási mechanizmusokat, tudásnövelő hatásaikat.
  5. Vizsgáljuk az ökoiskolák hálózatának alakulását, működésük, szerepük sajátos pedagógiai hatásait. Az iskolában megvalósuló környezeti nevelés eredményességének feltárásával segítjük az intézmények KN Programjainak kialakítását, a hálózatfejlesztő központ minőségirányítási tevékenységét.
  6. A méréses – tapasztalásos tanulás didaktikai-módszertani sajátosságait feltárjuk és vizsgáljuk a korszerű IKT alkalmazásának lehetőségeit nem csak a környezetipar szakmai képzéseinél, hanem az általános és középiskolai oktatás és a felsőoktatás, a felnőttképzés területén is.

Kapcsolattartás, működés:

A fenti célokhoz igazodóan a kapcsolatkeresés és építés korszerű módszereit is (pl. videokonferencia, online és offline felületek kialakítása) kívánjuk alkalmazni a hagyományos, face to face kapcsolattartás mellett.

Kapcsolódó szakosztály:

Hozzánk legközelebb álló szakosztály a Sportpedagógiai szakosztály. Ez a szakosztály is foglalkozik a fenntarthatóság és az egészséges életmód kialakításának kérdéseivel, de elsősorban a sport, a mozgás, a rekreáció témakörein keresztül. Mi egészen más aspektusból kívánjuk ezeket a kérdéseket vizsgálni, s a többi közös kérdéskörnél is elsősorban a módszereink mások. A természeti környezetben, erdőben zajló környezeti nevelési-oktatási tevékenységeket is elsősorban a szemléletformálás, a tudatosság, a sajátos terepi tanulás mechanizmusának a kérdései alapján kívánjuk kutatni, nem térünk ki az ezen a szintéren folyó testkultúra fejlesztés vonatkozásaira. A Tantervkutató Szakosztályhoz is kapcsolódik a tevékenységünk.


Tárgyszavak

környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiája, környezeti attitűdök, iskolakert, tanösvény, erdei iskola, ökoiskola, zöld óvoda


Tagok

A szakosztály alapítója:
Lükő István CSc, habil PTE FEEK, (NY)

Elnök:
Mónus Ferenc (DE)

Alelnökök:
Varga Attila (OFI)

Kollarics Tímea (Soproni Egyetem)

Mika János (EKF)

Titkár:
Rigóczki Csaba

Tagok:
Besenyei Mónika PhD
Adonyi Dániel Attila, ELTE
Bácskai Pistyák Erika PhD, Nyíregyházi Egyetem
Besenyei Mónika PhD, Központi Statisztikai Hivatal
Bocsi Veronika PhD habil, Debreceni Egyetem
Bodáné Kendrovics Rita PhD, Óbudai Egyetem
Csákiné Dobos LAura, Soproni Egyetem
Csonka Sándor, Herman Ottó Intézet
Darvay Sarolta, ELTE TÓK
Farkas Andrea, Gránátalma Alapítvány
Fodor Éva, EKKE
Füstös Vivien, BME
Fűzné Kószó Mária PhD, SZTE
Hartl Éva PhD, Soproni Egyetem
Hill Katalin PhD, ELTE TÓK
Homoki Erika PhD, EKKE
Horváth Imréné Baráti Ilona PhD, BME
Kollarics Tímea, Soproni Egyetem
Könczey Réka, OFI
Kövecsesné Gősi Viktória, SZIE
Krakker Anna, EKKE
Major Lenke, SZTE
Mika János DSc, EKF
Molnár Katalin, Soproni Egyetem
Mónus Ferenc PhD, DE
Nagy Éva, Neumann János Gimnázium
Németh László PhD, ELTE
Ódor Noémi, ELTE
Polgár András PhD, NYME EMK
Simonyi Sándor Rajmund, EKKE
Szántóné dr Tóth Hajnalka, Magya Agrár- és Élettudományi Egyetem
Szászi Brigitta, EKKE
Szőcs Levente Álmos, ELTE
Szűcs Boglárka, Károli Gáspár Református Egyetem
Űtőné Visi Judit, EKF
Varga Attila PhD, OFI
Veréb SZilvia, EKE OFI
Virág Diána PhD, Neumann János Gimnázium